Zero Online VN FORUM
Chào mừng bạn đã đến với 4um của chúng tôi !!
Bấm Đăng ký để tạo tài khoản mới ....
Nếu bạn đã có tài khoản thì hãy vào Đăng nhập để tham gia cùng với chúng tôi ...

THANKS FOR ALL ^^!!

Cheat Pokemon DP

Go down

Cheat Pokemon DP

Bài gửi  ZOVN on Sat Aug 01, 2009 11:34 am

Lưu ý Cheat chỉ dùng cho giả lập No$GBA 2.6 trờ lên
Bắt đầu game với Running Shoes
621c59c8 00000000
b21c59c8 00000000
200014da 00000001
d2000000 00000000

Max tiền (Nhấn L+R)
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
000002e4 000f423f
d2000000 00000000


Đánh 1 đòn hạ đối thủ (Nhấn Select trong Battle)
Lưu ý: code này chỉ có tác dụng với pokemon hoang dã xuất hiện bất kì, không dùng được với trainer khác
94000130 000003fb
62106fc0 00000000
b2106fc0 00000000
1004868c 00000001
d2000000 00000000

Phục hồi HP trong trận đấu (Nhấn START)
94000130 fff70000
62106fc0 00000000
b2106fc0 00000000
100485cc 000003e7
100485d0 000003e7
d2000000 00000000

EXP CODES:

Nhận nhiều EXP (Giữ phím R vào lúc kết thúc trận đấu)
Code này dùng để giúp pokemon lên level nhanh, nếu pokemon của bạn từ level 40 trở lên, bạn nên dùng code bên dưới
94000130 000002ff
62106fc0 00000000
b2106fc0 00000000
100458dc 00000500
d2000000 00000000
Nhận nhiều EXP hơn code trên (Giữ phím R vào lúc kết thúc trận đấu)
Sử dụng code này khi pokemon lên level chậm khi dùng code phía trên
94000130 000002ff
62106fc0 00000000
b2106fc0 00000000
100458dc 0000270f
d2000000 00000000

Items trong ngăn 1 của Bag (nhấn L+R)

Leftovers x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700ea
d2000000 00000000

Sun Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70050
d2000000 00000000

Moon Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70051
d2000000 00000000

Fire Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70052
d2000000 00000000

Thunder Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70053
d2000000 00000000

Water Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70054
d2000000 00000000

Leaf Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70055
d2000000 00000000

Shiny Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006b
d2000000 00000000

Dusk Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006c
d2000000 00000000

Dawn Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006d
d2000000 00000000

Oval Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006e
d2000000 00000000

Cracked Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006f
d2000000 00000000

Ever Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700e5
d2000000 00000000

Root Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70063
d2000000 00000000

Claw Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70064
d2000000 00000000

Helix Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70065
d2000000 00000000

Dome Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70066
d2000000 00000000

Old Amber x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70067
d2000000 00000000

Skull Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70068
d2000000 00000000

Shield Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70069
d2000000 00000000

Shell Bell x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700fd
d2000000 00000000

Sea Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700fe
d2000000 00000000

Lax Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700ff
d2000000 00000000

Lucky Punch x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70100
d2000000 00000000

Fire Orb Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012a
d2000000 00000000

Water Drop Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012b
d2000000 00000000

Thunder Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012c
d2000000 00000000

Green Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012d
d2000000 00000000

Ice Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012e
d2000000 00000000

Fist Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012f
d2000000 00000000

Poison Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70130
d2000000 00000000

Great Land Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70131
d2000000 00000000

Blue Sky Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70132
d2000000 00000000

Mysterious Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70133
d2000000 00000000

Larva Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70134
d2000000 00000000

Boulder Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70135
d2000000 00000000

Spirit Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70136
d2000000 00000000

Dragon Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70137
d2000000 00000000

Long Face Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70138
d2000000 00000000

Iron Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70139
d2000000 00000000

Earie Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013a
d2000000 00000000

Rock Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013b
d2000000 00000000

Full Stomach Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013c
d2000000 00000000

Small Wave Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013d
d2000000 00000000

Flower Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013e
d2000000 00000000

Lucky Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013f
d2000000 00000000

Clear Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70140
d2000000 00000000

Protector x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70141
d2000000 00000000

Electrizer x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70142
d2000000 00000000

Magmarizer x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70143
d2000000 00000000

Eerie Patch x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70144
d2000000 00000000

Reaper Cloth x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70145
d2000000 00000000

Sharp Claw x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70146
d2000000 00000000

Sharp Fang x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70147
d2000000 00000000

Amadant Orb x999
B94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70087
d2000000 00000000

Lumious Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70088
d2000000 00000000

Magnifying Glass x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70109
d2000000 00000000

Concentration Band x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010a
d2000000 00000000

Wisdom Glasses x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010b
d2000000 00000000

Expert Belt x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010c
d2000000 00000000

Light Clay x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010d
d2000000 00000000

Life Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010e
d2000000 00000000

Powerful Herb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010f
d2000000 00000000

Toxic Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70110
d2000000 00000000

Flame Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70111
d2000000 00000000

Focus Strip x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70113
d2000000 00000000

Focus Lens x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70114
d2000000 00000000

Metronome x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70115
d2000000 00000000

Black Steel Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70116
d2000000 00000000

Shining Tail x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70117
d2000000 00000000

Red Thread x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70118
d2000000 00000000

Black Sludge x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70119
d2000000 00000000

Cold Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011a
d2000000 00000000

Sandy Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011b
d2000000 00000000

Hot Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011c
d2000000 00000000

Wet Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011d
d2000000 00000000

Scythe Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011e
d2000000 00000000

Adherence Scarf x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011f
d2000000 00000000

Hooked Spikes x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70120
d2000000 00000000

Beautiful Skin x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70127
d2000000 00000000

Large Root x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70128
d2000000 00000000

Adherence Glasses x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70129
d2000000 00000000

Medicne Items Bag (Nhấn L+R)
Rare Candy x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70032
d2000000 00000000

HP UP x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e7002d
d2000000 00000000

Protein x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e7002e
d2000000 00000000

Iron x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e7002f
d2000000 00000000

Carbos x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70030
d2000000 00000000

Calcium x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70031
d2000000 00000000

Zinc x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70034
d2000000 00000000

PP Max x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70035
d2000000 00000000

Full Restore x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70017
d2000000 00000000

Ball Bag (Nhấn L+R)

Master Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70001
d2000000 00000000

Dusk Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000d
d2000000 00000000

Net Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70006
d2000000 00000000

Dive Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70007
d2000000 00000000

Nest Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70008
d2000000 00000000

Repeat Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70009
d2000000 00000000

Timer Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000a
d2000000 00000000

Luxury Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000b
d2000000 00000000

Premier Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000c
d2000000 00000000

Heal Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000e
d2000000 00000000

Quick Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000f
d2000000 00000000

Cherish Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70010
d2000000 00000000
Poke Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70004
d2000000 00000000

Great Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70003
d2000000 00000000

Ultra Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70002
d2000000 00000000

Có mọi TM's & HM's (Nhấn SELECT+L)
94000130 fdfb0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
d5000000 005f0148
c0000000 00000064
d6000000 00000bec
d4000000 00000001
d2000000 00000000

Full Pokedex (L+R+SELECT)
94000130 fcfb0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
e000154c 00000124
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff f0001fff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ff001fff
70000000 00000000
00000000 08050000
00000000 00000000
00000000 00032000
00000000 02000000
00000000 08000000
80000000 00800000
20000000 00000080
7fffffff fffffffc
ffffffff 7ffff9ff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffe7ff
ffffffff feffffff
ffffffff efffffff
dfffffff ffffffff
fbffffff 00ffffff
00000000 f0f0ffff
03020100 07060504
0b0a0908 0f0e0d0c
13121110 17161514
1b1a1918 00000000
d2000000 00000000
Đi xuyên tường:
Cấn thận trước những gì bạn sắp đi xuyên qua, nếu bạn đi quá xa ra ngoài ranh giới vốn có của game, có thể bạn sẽ bị khoá lại, ko thể di chuyển nữa
Đi xuyên tường
Đi xuyên qua cả những vật trên đường
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
avatar
ZOVN
Admin

Aries Monkey
Tổng số bài gửi : 112
VÀNG : 2147483647
Điểm ủng hộ : 100
Tuổi : 26
Đến từ : Thiên Hà Aquarius

Xem lý lịch thành viên http://zeroplayvn.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Cheat Pokemon DP

Bài gửi  ZOVN on Sat Aug 01, 2009 11:34 am

tất cả badges
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
200002EA 000000FF
D2000000 00000000

Pokémon Modifier L+R
94000130 FDFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
94000130 FEFF0000
00000890 01ED005D
D0000000 00000000
DA000000 00000892
C0000000 0000000B
0002461C 00000064
D7000000 00024620
DC000000 00000006
D2000000 00000000
nhấn L và chạy qua bãi cỏ


Shiny Code
12068AC6 000046C0
Trainer Card R+A=activate L+A=deactivate

Tất cả Pokétch
94000130 FCFF0000
B21C4D28 0000000
B0000008 0000000
000013B8 01011903
C0000000 00000017
200013BC 00000001
nhấn L+R

Có tất cả Underground Goods
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
E0004544 00000028
29565726 35343314
852B3736 2C47550F
7B0E3D76 0000002E
00000000 00000000
00000000 00000000
D2000000 00000000

Darkrai Event
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
0000AA3C EDB88320
2000AA68 00000008
D2000000 00000000

Shaymin Event
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
0000AA68 00000009
D2000000 00000000

Mystery Gift
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
200002B4 00000001
D2000000 00000000

Rare Candy x999
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
00000DAC 03E70032
D2000000 00000000

Boy Trainer (L+R)
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
200002E8 00000000
D2000000 00000000

Girl Trainer (L+R)
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
200002E8 00000001
D2000000 00000000

Cherish Balls (L+R)
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
00000F4C FFFF0010
D2000000 00000000

Toàn bộ Pokéball
9223C1F4 00002801
1223C1F4 00004280
D2000000 00000000
avatar
ZOVN
Admin

Aries Monkey
Tổng số bài gửi : 112
VÀNG : 2147483647
Điểm ủng hộ : 100
Tuổi : 26
Đến từ : Thiên Hà Aquarius

Xem lý lịch thành viên http://zeroplayvn.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Cheat Pokemon DP

Bài gửi  ZOVN on Sat Aug 01, 2009 11:35 am

Tất cả Pokemon đều học được tất cả TM

0206D9A0 00D400D4

0206D9A4 00D400D4

0206DA3C E0044D00

0206DA40 FFFFFFFF

Manaphy (vào shop)
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
0000AA3C EDB88320
2000AA68 00000007

Có tất cả Accessory
94000130 fcff0000
B21c4d28 00000000
B0000004 00000000
E0004e14 00000024
Ccffffff aaaacccc
Aaaaaaaa aaaaaaaa
Aaaaaaaa aaaaaaaa
999999aa 00099999
Ffffffff 00000000
20004e38 0000007f
Tất cả Poffin trong Poffin cáe lv 99 (nhấn L+R)
D2000000 00000000
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
e00052bc 00000007
6363631c 00636363
d2000000 00000000
avatar
ZOVN
Admin

Aries Monkey
Tổng số bài gửi : 112
VÀNG : 2147483647
Điểm ủng hộ : 100
Tuổi : 26
Đến từ : Thiên Hà Aquarius

Xem lý lịch thành viên http://zeroplayvn.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Cheat Pokemon DP

Bài gửi  ZOVN on Sat Aug 01, 2009 11:36 am

Đi xuyên tường:
Cấn thận trước những gì bạn sắp đi xuyên qua, nếu bạn đi quá xa ra ngoài ranh giới vốn có của game, có thể bạn sẽ bị khoá lại, ko thể di chuyển nữa
Đi xuyên tường
Đi xuyên qua cả những vật trên đường
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc00
d2000000 00000000
923fcc00 0000001e
b21c5a08 00000000
2000210c 0000000e
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc04
d2000000 00000000
923fcc04 0000001f
b21c5a08 00000000
2000210c 0000000f
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc08
d2000000 00000000
923fcc08 0000001c
b21c5a08 00000000
2000210c 0000000c
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc0c
d2000000 00000000
923fcc0c 0000001d
b21c5a08 00000000
2000210c 0000000d
d2000000 00000000

Chạy xuyên tường
Chạy xuyên qua cả những vật trên đường
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc00
d2000000 00000000
923fcc00 0000001e
b21c5a08 00000000
2000210c 0000005a
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc04
d2000000 00000000
923fcc04 0000001f
b21c5a08 00000000
2000210c 0000005b
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc08
d2000000 00000000
923fcc08 0000001c
b21c5a08 00000000
2000210c 00000058
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc0c
d2000000 00000000
923fcc0c 0000001d
b21c5a08 00000000
2000210c 00000059
d2000000 00000000
avatar
ZOVN
Admin

Aries Monkey
Tổng số bài gửi : 112
VÀNG : 2147483647
Điểm ủng hộ : 100
Tuổi : 26
Đến từ : Thiên Hà Aquarius

Xem lý lịch thành viên http://zeroplayvn.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Cheat Pokemon DP

Bài gửi  ZOVN on Sat Aug 01, 2009 11:37 am

Hack PKM
Code
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
10001170 00000***
D2000000 00000000

(thay các mã vào *** để có đc PKM tương ứng )
Đây là mã

Balbasaur 001
Ivysaur 002
Venusaur 003
Charmander 004
Charmeleon 005
Charizard 006
Squirtle 007
Wartortle 008
Blastoise 009
Caterpie 00A
Metapod 00B
Butterfree 00C
Weedle 00D
Kakuna 00E
Beedrill 00F
Pidgey 010
Pidgeotto 011
Pidgeot 012
Rattata 013
Raticate 014
Spearow 015
Fearow 016
Ekans 017
Arbok 018
Pikachu 019
Raichu 01A
Sandshrew 01B
Sandslash 01C
Ninoran 01D
NIDORINA 01E
NIDOQUEEN 01F
NIDORAN 020
NIDORINO 021
NIDOKING 022
CLEFAIRY 023
CLEFABLE 024
VULPIX 025
NINETALES 026
JIGGLYPUFF 027
WIGGLYTUFF 028
ZUBAT 029
GOLBAT 02A
ODDISH 02B
GLOOM 02C
VILEPLUME 02D
PARAS 02E
PARASECT 02F
VENONAT 030
VENOMOTH 031
DIGLETT 032
DUGTRIO 033
MEOWTH 034
PERSIAN 035
PSYDUCK 036
GOLDUCK 037
MANKEY 038
PRIMEAPE 039
GROWLITHE 03A
ARCANINE 03B
POLIWAG 03C
POLIWHIRL 03D
POLIWRATH 03E
ABRA 03F
KADABRA 040
ALAKAZAM 041
MACHOP 042
MACHOKE 043
MACHAMP 044
BELLSPROUT 045
WEEPINGBELL 046
VICTREEBELL 047
TENTACOOL 048
TENTACRUEL 049
GEODUDE 04A
GRAELER 04B
GOLEM 04C
PONYTA 04D
RAPIDASH 04E
SLOWPOKE 04F
SLOWBRO 050
MAGNEMITE 051
MAGNETON 052
FARFETCH'D 053
DODUO 054
DODRIO 055
SEEL 056
DEWGONG 057
GRIMER 058
MUK 059
SHELLDER 05A
CLOYSTER 05B
GASTLY 05C
HAUNTER 05D
GENGAR 05E
ONIX 05F
DROWZEE 060
HYPNO 061
KRABBY 062
KINGLER 063
VOLTORB 064
ELECTRODE 065
EXEGGCUTE 066
EXEGGUTOR 067
CUBONE 068
MAROWAK 069
HITMONLEE 06A
HITMONCHAN 06B
LICKITUNG 06C
KOFFING 06D
WEEZING 06E
RHYHORN 06F
RHYDON 070
CHANSEY 071
TANGELA 072
KANGASKHAN 073
HORSEA 074
SEADRA 075
GOLDEEN 076
SEAKING 077
STARYU 078
STARMIE 079
MR. MINE 07A
SCYTHER 07B
JYNX 07C
ELECTABUZZ 07D
MAGMAR 07E
PINSIR 07F
TAUROS 080
MAGIKARP 081
GYARADOS 082
LAPRAS 083
DITTO 084
EVE 085
VAPOREON 086
JOLTEON 087
FLAREON 088
PORYGON 089
OMANYTE 08A
OMSTAR 08B
KABUTO 08C
KABUTOPS 08D
AERODACTYL 08E
SNORLAX 08F
ARTICUNO 090
ZAPDOS 091
MOLTRES 092
DRATINI 093
DRAGONAIR 094
DRAGONITE 095
MEWTWO 096
MEW 097
CHIKORITA 098
BAYLEEF 099
MEGANIUM 09A
CYNDAQUIL 09B
QUILAVA 09C
TYPHLOSION 09D
TOTODILE 09E
CROCONAW 09F
FERALIGATR 0A0
SENTRET 0A1
FURRET 0A2
HOOTHOOT 0A3
NOCTOWL 0A4
LEDYBA 0A5
LEDIAN 0A6
SPINARAK 0A7
ARIDOS 0A8
CROBAT 0A9
CHINCHOU 0AA
LANTURN 0AB
PICHU OAC
CLEFFA 0AD
IGGLYBUFF 0AE
TOGEPI 0AF
TOGETIC 0B0
NATU 0B1
XATU 0B2
MAREEP 0B3
FLAAFY 0B4
AMPHAROS 0B5
BELLOSSOM 0B6
MARILL 0B7
AZUMARILL 0B8
SUDOWOODO 0B9
POLITOED 0BA
HOPPIP 0BB
SKIPLOOM 0BC
JUMPLUFF 0BD
AIPOM 0BE
SUNKERN 0BF
SUNFLORA 0C0
YANMA 0C1
WOOPER 0C2
QUAGSIRE 0C3
ESPEON 0C4
UMBREON 0C5
MURKROW 0C6
SLOWKING 0C7
MIDREAVUS 0C8
UNOWN 0C9
WOBBUFFET 0CA
GIRAFARIG 0CB
PINECO 0CC
FORRETRESS 0CD
DUNSPARCE 0CE
GLIGAR 0CF
STEELIX 0D0
SNUBBULL 0D1
GRANBULL 0D2
QWILFISH 0D3
SCIZOR 0D4
SHUCKLE 0D5
HERACROSS 0D6
SNEASEL 0D7
TEDDIURSA 0D8
URSARING 0D9
SLUGMA 0DA
MAGRARGO 0DB
SWINUB 0DC
PILOSWINE 0DD
CORSOLA ODE
REMORAID ODF
OCTILLERY 0E0
DELIBIRD 0E1
MATINE 0E2
SKARMORY 0E3
HOUNDOUR 0E4
HOUNDOOM 0E5
KINGDRA 0E6
PHANPY 0E7
DONPHAN 0E8
PORYGON 2 0E9
STANTLER 0EA
SMEARGLE 0EB
TYROGUE 0EC
HITMONTOP 0ED
SMOOCHUM 0EE
ELEKID 0EF
MAGBY 0F0
MILKTANK 0F1
BLISSEY 0F2
RAIKOU 0F3
ENTEI 0F4
SUICUNE 0F5
LARVITAR 0F6
PUPITAR 0F7
TYRANITAR 0F8
LUGIA 0F9
HO-OH 0FA
CELEBI 0FB
TREECKO 0FC
GROVYLE 0FD
SCEPTILE 0FE
TORCHIC 0FF
COMBUSKEN 100
BLAZIKEN 101
MUDKIP 102
MARSHTOMP 103
SWAMPERT 104
POOCHYENA 105
MIGHTYENA 106
ZIGZAGOON 107
LINOONE 108
WURMPLE 109
SILCOON 10A
BEAUTIFLY 10B
CASCOON 10C
DUSTOX 10D
LOTAD 10E
LOMBRE 10F
LUDICOLO 110
SEEDOT 111
NUZLEAF 112
SHIFTRY 113
TAILLOW 114
SWELLOW 115
WINGULL 116
PELIPPER 117
RALTS 118
KIRKLIA 119
GARDEVOIR 11A
SURSKIT 11B
MASQUERAIN 11C
SHROOMISH 11D
BRELOOM 11E
SLAKOTH 11F
VIGOROTH 120
SLAKING 121
NINCADA 122
NINJASK 123
SHEDINJA 124
WHISHUR 125
LOUDRED 126
EXPLOUD 127
MAKUHITA 128
HARIYAMA 129
AZURILL 12A
NOSEPASS 12B
SKITTY 12C
DELCATTY 12D
SABLEYE 12E
MAWILE 12F
ARON 130
LAIRON 131
AGGRON 132
MEDITITE 133
MEDICHAM 134
ELECTRIKE 135
MANECTRIC 136
PLUSLE 137
MINUM 138
VOLBEAT 139
ILLUMISE 13A
ROSELIA 13B
GULPIN 13C
SWALOT 13D
CARVANHA 13E
SHARPEDO 13F
WAILMER 140
WAILORD 141
NUMEL 142
CAMERUPT 143
TORKOAL 144
SPOINK 145
GRUMPIG 146
SPINDA 147
TRAPINCH 148
VIBRAVA 149
FLYGON 14A
CACNEA 14B
CACTURNE 14C
SWABLU 14D
ALTARIA 14E
ZANGOOSE 14F
SEVIPER 150
LUNATONE 151
SOLROCK 152
BARBOACH 153
WISCASH 154
CORPHISH 155
CRAWDAUNT 156
BALTOY 157
CLAYDOL 158
LILEEP 159
CRADILY 15A
ANORITH 15B
ARMALDO 15C
FEEBAS 15D
MILOTIC 15E
CASTFORM 15F
KECLEON 160
SHUPPETT 161
BANETTE 162
DUSKULL 163
DUSCLOPS 164
TROPIUS 165
CHIMECHO 166
ABSOL 167
WYNAUT 168
SNORUNT 169
GLALIE 16A
SPHEAL 16B
SEALEO 16C
WALREIN 16D
CLAMPERL 16E
HUNTAIL 16F
GORBYSS 170
RELICANTH 171
LUVDISC 172
BAGON 173
SHELGON 174
SALAMENCE 175
BELDUM 176
METANG 177
METAGROSS 178
REGIROCK 179
REGICE 17A
REGISTEEL 17B
LATIAS 17C
LATIOS 17D
KYOGRE 17E
GROUDON 17F
RAYQUAZA 180
JIRACHI 181
DEOXYS 182
TURTWIG 183
GROTLE 184
TORTERRA 185
CHIMCHAR 186
MONFERNO 187
INFERNAPE 188
PIPLUP 189
PRINPLUP 18A
EMPOLEON 18B
STARLY 18C
STARAVIA 18D
STARAPTOR 18E
BIDOOF 18F
BIBAREL 190
KIRCKETOT 191
KRICKETUNE 192
SHINX 193
LUXIO 194
LUXRAY 195
BUDEW 196
ROSERADE 197
CRANIDOS 198
RAMPARDOS 199
SHIELDON 19A
BASTIODON 19B
BURMY 19C
WORMADAM 19D
MOTHIM 19E
COMBEE 19F
VESPIQUEN 1A0
PACHIRISU 1A1
BUIZEL 1A2
FLOATZEL 1A3
CHERUBI 1A4
CHERRIM 1A5
SHELLOS 1A6
GASTRODON 1A7
AMBIPOM 1A8
DRIFLOOM 1A9
DRIFBLIM 1AA
BUNEARY 1AB
LOPUNNY 1AC
MISMAGIUS 1AD
HONCHKROW 1AE
GLAMEOW 1AF
PURUGLY 1B0
CHINGLING 1B1
STUNKY 1B2
SKUNTANK 1B3
BRONZOR 1B4
BRONZONG 1B5
BONSLY 1B6
MINE JR. 1B7
HAPPINY 1B8
CHATOT 1B9
SPIRITOMB 1BA
GIBLE 1BB
GABITE 1BC
GARCHOMP 1BD
MUNCHLAX 1BE
RIOLU 1BF
LUCARIO 1C0
HIPPOPOTAS 1C1
HIPPOWDON 1C2
SKORUPI 1C3
DRAPION 1C4
CROAGUNK 1C5
TOXICROAK 1C6
CARNIVINE 1C7
FINNEON 1C8
LUMINEON 1C9
MANTYKE 1CA
SNOVER 1CB
ABOMASNOW 1CC
WEAVILE 1CD
MAGNAZONE 1CE
LICKILICKY 1CF
RHYPERIOR 1D0
TANGROTH 1D1
ELECTIVIRE 1D2
MAGMORTAR 1D3
TOGEKISS 1D4
YANMEGA 1D5
LEAFEON 1D6
GLACEON 1D7
GLISCOR 1D8
MAMOSWINE 1D9
PORYGON-Z 1DA
GALLADE 1DB
PROBOPASS 1DC
DUSKNOIR 1DD
FROSLASS 1DE
ROTOM 1DF
UXIE 1E0
MESPIRIT 1E1
AZELF 1E2
DIALGA 1E3
PALKIA 1E4
HEATRAN 1E5
REGIGIGAS 1E6
GIRATINA 1E7
CRESSELIA 1E8
PHIONE 1E9
MANAPHY 1EA
DARKRIA 1EB
SHAYMIN 1EC
ARCEUS 1ED


Tất cả PKM đều là Shiny
12068AC6 000046C0

Đủ loại Berry(L+R)
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
E0000E4C 00000100
03E70095 03E70096
03E70097 03E70098
03E70099 03E7009A
03E7009B 03E7009C
03E7009D 03E7009E
03E7009F 03E700A0
03E700A1 03E700A2
03E700A3 03E700A4
03E700A5 03E700A6
03E700A7 03E700A8
03E700A9 03E700AA
03E700AB 03E700AC
03E700AD 03E700AE
03E700AF 03E700B0
03E700B1 03E700B2
03E700B3 03E700B4
03E700B5 03E700B6
03E700B7 03E700B8
03E700B9 03E700BA
03E700BB 03E700BC
03E700BD 03E700BE
03E700BF 03E700C0
03E700C1 03E700C2
03E700C3 03E700C4
03E700C5 03E700C6
03E700C7 03E700C8
03E700C9 03E700CA
03E700CB 03E700CC
03E700CD 03E700CE
03E700CF 03E700D0
03E700D1 03E700D2
03E700D3 03E700D4
D2000000 00000000

Có tất cả các loại pokeball seal(dùng để trang trí ball cho đẹp ^^)(L+R)
94000130 fcff0000
B21c4d28 00000000
B0000004 00000000
E00063e4 0000004c
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 00000000
20006430 00000063
D2000000 00000000
avatar
ZOVN
Admin

Aries Monkey
Tổng số bài gửi : 112
VÀNG : 2147483647
Điểm ủng hộ : 100
Tuổi : 26
Đến từ : Thiên Hà Aquarius

Xem lý lịch thành viên http://zeroplayvn.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Cheat Pokemon DP

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết